ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   Καλλιεργητής:  
Πυκνά διαλύματα V, m3   A  Επιθυμητά χαρακτηριστικά Θ.Δ. Χημική σύσταση νερού
Καλλιεργούμενο είδος:     
Et *  dS/m E.C. dS/m
Τύπος θρεπτικού διαλύματος:
pH opt.
pH
Ημερομηνία:
Ca2+  mmol/l
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
Επιλογή λιπάσματος φωσφόρου: Επιλέξτε 1 για φωσφορικό μονοκάλιο ή 2 για φωσφορικό οξύ     
Mg2+  mmol/l
E.C. dS/m
K+   mmol/l
pH
NH4+  mmol/l
ΛΙΤΡΑ
 
Επιλογή λιπάσματος βορίου: Επιλέξτε 1 για βορικό οξύ, 2 για τετραβορικό νάτριο (βόρακας) ή 3 για οκταβορικό νάτριο (solubor)   
Na+   mmol/l
1 Νιτρικό ασβέστιο Kg
[H2PO4-] mmol/l SO42-  mmol/l
2 Νιτρικό κάλιο Kg
    [Fe]t   μmol/l NO3-   mmol/l   3 Νιτρικό αμμώνιο Kg    
Επιλογή λιπάσματος μολυβδαινίου: Επιλέξτε 1 για επταμολυβδαινικό αμμώνιο ή 2 για μολυβδαινικό νάτριο
[Mn]t  μmol/l H2PO4-  mmol/l
4 Χηλικός σίδηρος Kg
[Zn]t  μmol/l HCO3-  mmol/l
ΛΙΤΡΑ
    [Cu]t  μmol/l Cl-   mmol/l   1 Νιτρικό κάλιο Kg    
Επιθυμητές τιμές K, Ca, Mg: Επιλέξτε 1 για αναλογία K:Ca:Mg (mmol/mmol) ή 2 για συγκεντρώσεις (mmol/L) 
[B]t  μmol/l Fe  0.00 μmol/l
2 Θειικό μαγνήσιο Kg
[Mo]t  μmol/l Mn++  μmol/l
3 Νιτρικό μαγνήσιο Kg   
[Si] mmol/l Zn++  μmol/l
4 Φωσφορικό μονοκάλιο Kg
Επιλέξτε 1 για εισαγωγή επιθυμητής τιμής N/K (mmol/mmol) ή 2 για επιθυμητή συγκέντρωση ΝΟ3 (mmol/L)           % καθαρό λίπασμα Cu++  μmol/l   5 Θειικό κάλιο Kg    
καθαρό HNO3 (% w/w) B  μmol/l
6 Φωσφορικό οξύ λίτρα
καθαρό H3PO4 (% w/w) Mo μmol/l
7 Θειικό μαγγάνιο g
Επιλέξτε 1 για εισαγωγή επιθυμητής τιμής ΝΗ4/(ΝΗ4+ΝΟ3) (mmol/mmol) ή 2 για επιθυμητή συγκέντρωση ΝΗ4 (mmol/L)      Fe σε χηλικό Fe (% w/w)  Si mmol/l   8 Θειικός ψευδάργυρος g    
[NH4]t (C17=2, C23=1, C20=1 ή 2) Σcatw  meq/l
9 Θειικός χαλκός g
    λιπάσματα (kg/δοχείο) Σanw  meq/l   10 Βορικό οξύ g    
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ   11 Βόρακας g    
Κατιόντα/ανιόντα C.C.S C.C.W. C.A.F. SO42-  NO3-  H2PO4-  HCO3-  Cl-  Si
12 Solubor g
C.A.S.
13 Επταμολυβδαινικό αμμώνιο g
C.A.W.
14 Μολυβδαινικό νάτριο g
A.A.F.
ΛΙΤΡΑ
Ca2+  0.00 0.00 0.00 0.00
1 Νιτρικό οξύ λίτρα
Mg2+  0.00 0.00 0.00 0.00
Υπολογισμοί (Cb) για προσθήκη οξέως  
K+  0.00 0.00
[H3O+]w  Ct (C17=1)
NH4+  0.00 0.00 0.00 0.00
Bw 
Na+  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[CO32-]+[HCO3-]+[H2CO3]  [K]t (C17=1, 
H+  0.00 0.00 0.00
[H3O+](n.s.)  C20=1, C23=1)
* Σημαντική παρατήρηση: Επιθυμητή τιμή ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) εισάγεται μόνο όταν καθορίζονται επιθυμητές αναλογίες για τα μακροκατιόντα (K:Ca:Mg). Όταν εισάγονται επιθυμητές συγκεντρώσεις K, Ca, Mg, τότε το πρόγραμμα θα υπολογίσει αυτόματα την EC που αντιστοιχεί σε αυτές τις συγκεντρώσεις.
B(n.s.)
[K] Σcation(n.s)  
  [NH4+] Σanion(n.s.)      
 
  Οδηγίες Χρήσης        
CALCULATION OF NUTRIENT SOLUTIONS FOR HYDROPONIC SYSTEMS
INPUT DATA   Grower:  
Stock solutions V, m3   A  Target characteristics of N.S. Water composition
Crop species:     
Et *  dS/m E.C. dS/m
Type of recipe:
pH opt.
pH
Date:
Ca2+  mmol/l
NUTRIENT SOLUTION RECIPE
Selection of phosphorus fertilizer: Select 1 for monopotassium phosphate, or 2 for phosphoric acid   
Mg2+  mmol/l
E.C. dS/m
K+   mmol/l
pH
NH4+  mmol/l
LITRES
 
Selection of boron fertilizer: Select 1 for boric acid, 2 for sodium tetraborate (borax), or 3 for sodium octaborate (solubor)   
Na+   mmol/l
1 Calcium nitrate Kg
[H2PO4-] mmol/l SO42-  mmol/l
2 Potassium nitrate Kg
    [Fe]t   μmol/l NO3-   mmol/l   3 Ammonium nitrate Kg    
Selection of molybdenum fertilizer: Select 1 for ammonium heptamolybdate, or 2 for sodium molybdate    
[Mn]t  μmol/l H2PO4-  mmol/l
4 Fe-chelate Kg
[Zn]t  μmol/l HCO3-  mmol/l
LITRES
    [Cu]t  μmol/l Cl-   mmol/l   1 Potassium nitrate Kg    
Target values for K, Ca, Mg: Select 1 for a target K:Ca:Mg ratio (mmol/mmol), or 2 for target concentrations (mmol/L) 
[B]t  μmol/l Fe  0.00 μmol/l
2 Magnesium sulphate Kg
[Mo]t  μmol/l Mn++  μmol/l
3 Magnesium nitrate Kg   
[Si] mmol/l Zn++  μmol/l
4 Monopotassium phosphate Kg
Select 1 to introduce a total-N/K ratio (mmol/mmol) or 2 to introduce a target nitrate concentration (mmol/L)        % pure fertilizer Cu++  μmol/l   5 Potassium sulphate Kg    
pure HNO3 % (% w/w) B  μmol/l
6 Phosphoric acid Litres
pure H3PO4 % (% w/w) Mo μmol/l
7 Manganese sulphate g
Select 1 to introduce a target ammonium to total-nitrogen ratio, or 2 for a target ammonium concentration       Fe in Fe-chelate (% w/w)  Si mmol/l   8 Zinc sulphate g    
[NH4]t (C17=2, C23=1, C20=1 ή 2) Σcatw  meq/l
9 Copper sulphate g
    Fertilizers (kg/tank) Σanw  meq/l   10 Boric acid g    
CALCULATIONS   11 Borax g    
Cation/Anion C.C.S C.C.W. C.A.F. SO42-  NO3-  H2PO4-  HCO3-  Cl-  Si
12 Solubor g
C.A.S.
13 Ammonium heptamolybdate g
C.A.W.
14 Sodium molybdate g
A.A.F.
LITRES
Ca2+  0.00 0.00 0.00 0.00
1 Nitric acid Litres
Mg2+  0.00 0.00 0.00 0.00
Calculations (Cb) related to acid addition 
K+  0.00 0.00
[H3O+]w  Ct (C17=1)
NH4+  0.00 0.00 0.00 0.00
Bw 
Na+  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[CO32-]+[HCO3-]+[H2CO3]  [K]t (C17=1, 
H+  0.00 0.00 0.00
[H3O+](n.s.)  C20=1, C23=1)
* Important instruction: A desired EC is required only if target K:Ca:Mg and N/K ratios are introduced. If  target concentrations for K, Ca, Mg, NH4+ and NO3- are introduced, the programme will automatically calculate the EC corresponding to the desired macronutrient concentrations.
B(n.s.)
[K] Σcation(n.s)  
[NH4+] Σanion(n.s.)  
 
  Instructions